ABOUT BAAN ROCK GARDEN
ประวัติบริษัท
ประวัติการเพิ่มทุน
โครงสร้างองค์กร
จรรยาบรรณ และ จริยธรรมธุรกิจ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์

ให้ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและมาตรฐาน อันเป็นที่พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

พันธกิจ

 1. มุ่งมั่นที่จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อพัฒนารูปแบบการอยู่อาศัยที่เปี่ยมคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายหลาย
 2. ราคาสมเหตุสมผล และสามารถแข่งขันได้ ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงต้นทุนและทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญ ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในด้านการลงทุนของผู้ถือหุ้น
 3. มีกระบวนการคิดในเรื่องการพัฒนาออกแบบสภาพแวดล้อม อย่างไม่หยุดนิ่ง การอยู่อาศัยที่มีความโดดเด่น มีคุณภาพ และเหมาะสมต่อคุณภาพชีวิต
เป้าหมายการดำเนินการธุรกิจ

บริษัทบ้านร็อคการ์เด้น จำกัด(มหาชน) มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการประเภทบ้านจัดสรรเพื่อขายให้เข้าถึงใจลูกค้า โดยจะเน้นทำเลในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก และจะสร้างบ้านที่ดีมีคุณภาพให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งจะนำความสะดวกสบายในเรื่องที่อยู่อาศัยกระจายออกสู่ในภาคต่างจังหวัดโดยเฉพาะ จังหวัดที่มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวจะเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังคงเน้นนโยบายในเรื่องของคุณภาพและราคาเป็นปัจจัยในการประกอบธุรกิจ

การตลาด

บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ ในการสร้าความภักดี (Brand Loyelty) ในชื่อของโครงการเพื่อเป็นการตอกย้ำให้ชื่อของโครงการเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 • กลยุทธ์ในการตั้งชื่อโครงการเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถเห็นแล้วเข้าใจ และเข้าถึงผู้บริโภคได้จดจำว่าเป็นโครงการของบริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) นำเสนอภาพลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค
 • บริษัทได้มีการมุ้งเน้นที่จะเลือกทำเลที่ตั้งที่มี ศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในระดับท่ได้มาตราฐาน มีความพร้อมความสะดวกสบายด้านการคมนาคม บริษัทได้ถือว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเลือกสรรทำเล ที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายของโครงการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด
 • ด้านการบริการในปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยสามารถแบ่งการบริการด้านการขายออกเป็น 2 ข้อ ดังต่อไปนี้
  • การบริการก่อนการขาย
   • แนะนำเข้าชมบ้านตัวอย่างที่ได้รับการตกแต่งเรียบร้อยแล้ว
   • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆ
   • จัดทำแบบสอบถามเพื่อนำมาปรับปรุงการขาย
  • การบริการหลังการขาย
   • จัดให้มีการรักษาความปลอดภัย
   • การดูแลปรับปรุงสวนส่วนกลาง
   • การขอมิเตอร์น้ำ และมิเตอร์ไฟ
   • การดูแลรักษาตัวบ้านรวมทั้งการให้บริการต่อเติมบ้าน
   • การบริการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากทางโครงการ