ABOUT BAAN ROCK GARDEN
ประวัติการเพิ่มทุน
โครงสร้างองค์กร
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
จรรยาบรรณ และ จริยธรรมธุรกิจ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ประวัติความเป็นมา

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ (“BROCK”) เดิมชื่อบริษัท ชูชีพ เซาท์ กรุ๊ฟ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มศิลปรัตน์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจค้าที่ดินจัดสรรในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ต่างๆของประเทศ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดต่างๆแถบชายทะเล เช่น จังหวัดระยอง และจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น รวมถึงโครงการธุรกิจจัดสรรที่ดินเปล่าเพื่อแบ่งขายในโครงการสวนเกษตร บริเวณซอยวัชรพล กรุงเทพมหานคร จากประสบการณ์ที่สะสมต่อเนื่องมาในการทำธุรกิจค้าที่ดินจัดสรร

ตระกูลศิลปรัตน์ได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มโครงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยทีมผู้บริหารชุดเดียวกันซึ่งย้ายมาจากบริษัท ร็อคการ์เด้นกรุ๊ป จำกัด แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินรวมถึงบ้านพักตากอากาศหรือรีสอร์ท

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างของบริษัทและโอนย้ายผู้บริหารซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับทีมที่บริหารงานให้กับ บริษัท ร็อค-การ์เด้น กรุ๊ป จำกัด มาที่บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีลักษณะการบริหารงาน การจัดการ และการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่การนำที่ดินของบริษัทที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการจัดหาซื้อที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพเพื่อทำโครงการจัดสรรต่อไป

บริษัทได้มีการดำเนินการด้านการบริหารงาน โดยส่วนของการออกแบบโครงการ การก่อสร้างโครงการ และการทำการตลาดเพื่อขายบ้านโครงการต่างๆ บริษัทได้มุ่งเน้นการจ้างบุคลากรภายนอกหรือบริษัทภายนอกทั้งหมด (Outsource) 100% เพื่อเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานและการจัดการของบริษัท

โดยข้อมูลต่อไปนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

มกราคม 2552 บริษัทได้เปิดขายโครงการบ้านร็อคการ์เด้นบายพาส 6 เฟส 1 จำนวน 49 ยูนิต โดยมีลักษณะโครงการเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น บนเนื้อที่โครงการ 23-2-42.2 ไร่

กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต เฟส 2 จำนวน 137 ยูนิต โดยมีลักษณะโครงการแบบบ้านแฝดจำนวน 102 ยูนิต บ้านเดี่ยวสองชั้นจำนวน 35 ยูนิต บนเนื้อที่โครงการ 17-3-14 ไร่

มีนาคม 2552 บริษัทได้เริ่มพัฒนาโครงการบ้านร็อคการ์เด้นบายพาส 6 เฟส 2 โดยได้ดำเนินการปรับระดับพื้นที่โครงการ บนเนื้อที่โครงการ 27-3-11.2 ไร่

พฤษภาคม 2552 บริษัทได้ดำเนินการวางระบบสาธารณูปโภคโครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาส 6 เฟส 2

มิถุนายน 2552 บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาระบบสาธาณูปโภคโครงการบ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต เฟส 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

มกราคม 2553 บริษัทได้ดำเนินการวางระบบท่อระบายน้ำ และทำการเทพื้นถนนโครงการบ้านร็อคการ์-เด้น บายพาส 6 เฟส 10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตุลาคม 2553 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาส 6 เฟส 2 เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามผังโครงการ

มกราคม 2554 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการบ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต เฟส 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตุลาคม 2554 บริษัทได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัท เดอะโค้ช เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอนซัลแทนต์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานขายโครงการบ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต และทางบริษัทได้ทำการยกเลิกสัญญาว่าจ้างงานขายกับทางบริษัท เอส เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในช่วงเดือนเดียวกัน

พฤศจิกายน 2554 บริษัทได้ดำเนินการโอนที่ดินเป็นสาธารณูปโภคและสวนสาธารณะภายในโครงการบ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต เฟส 1 ให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านบ้านร็อคการ์-เด้นแอร์พอร์ต

มกราคม 2555 บริษัทได้ดำเนินการปรับภาพลักษณ์ของโครงการบ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต โดยได้ว่าจ้างบุคคลากรที่มีความสามารถในการออกแบบสื่อโฆษณามาทำการออกแบบ Billboard , CutOut , โบชัวร์ ให้สามารถทัดเทียมกับคู่แข่ง

มีนาคม 2555 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพภายในซอยทางเข้าโครงการบ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต ให้ดูสวยสะอาดตามากยิ่งขึ้น

พฤษภาคม 2555 บริษัทได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของโครงการบ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต เฟส 3 โดยได้ว่าจ้างบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

ตุลาคม 2555 บริษัทได้ดำเนินการย้ายสำนักงานขายของโครงการบ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอร์ต มาที่บริเวณปากซอยทางเข้าโครงการ

พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก1,000,000,000.-บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) เป็น 1,025,000,000.- บาท (หนึ่งพันยี่สิบห้าล้านบาท) ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,024,999,930.-บาท (หนึ่งพันยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ตุลาคม 2557 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท นูเซ็น จำกัด ออกแบบการวางผัง งานสถาปัตยกรรม และ งานภูมิสถาปัตยกรรม โครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาส 6 เฟส 2 ให้ทันสมัยและทัดเทียมกับคู่แข่ง

มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้โอนขายหุ้นบริษัท ยามู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ให้กับ นางเนาวนารถ จามรมาน เนื่องจากกิจการยังไม่มีความเคลื่อนไหว และมีค่าใช้จ่ายประจำสูงเกินความจำเป็น

เมษายน 2558 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,025,000,000.- บาท (หนึ่งพันยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เป็น 1,229,999,916.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,024,999,930.-บาท (หนึ่งพันยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : BROCK-W1

ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 16 มิถุนายน 2558

จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 204,969,911 หน่วย

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ : 3.50 บาทต่อหุ้น

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญ แสดงสิทธิ

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 มิถุนายน 2558

วันครบกำหนดอายุ : 1 มิถุนายน 2561

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ : 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

วันใช้สิทธิครั้งแรก : 30 กันยายน 2558

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 1 มิถุนายน 2561